Slider PROMOCJA

Rodzinne osiedle w nowoczesnej odsłonie

Informacja dotycząca zasad gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. z 2018 poz. 1000).

 

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem
  formularza formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem
  www.osiedleszafirowe.pl/kontakt jest „Patron Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Suchy Las Spółka Komandytowa” wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000451037 z siedzibą ul. Osiedle Szafirowe 2C
  62-002 Suchy Las
  e-mail: biuro@osiedleszafirowe.pl telefon kontaktowy 690 000 691 (dział sprzedaży), 61 307 07 00 (biuro)

 2. Dane osobowe gromadzone przez Administratora są przetwarzane w sposób zgody
  z zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 ust 1 lit. a-f Rozporządzenia RODO

 3. Dobrowolne podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, gromadzonych w zakresie określonym w formularzu kontaktowym znajdującym się pod adresem www.osiedleszafirowe.pl/kontakt jest na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i b Rozporządzenia RODO niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy i jest związane bezpośrednio z zakresem działalności gospodarczej wykonywanej przez Administratora danych tj. oferowaniem do sprzedaży mieszkań.

 4. Dane osobowe gromadzone w formularzu kontaktowym znajdującym się pod adresem www.osiedleszafirowe.pl/kontakt nie są przekazywane podmiotom trzecim oraz nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 5. Dane osobowe gromadzone w formularzu kontaktowym znajdującym się pod adresem www.osiedleszafirowe.pl/kontakt będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

 6. Posiada Pan/Pani prawo do:

- żądania od administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych i uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jest Pani/Pani uprawniona/y do uzyskania dostępu do nich oraz do informacji określonych w art 15 Rozporządzenia RODO,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Pana/Pani danych osobowych, które są nieprawidłowe i żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia zgodne
z art 16 Rozporządzenia RODO,

- żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Pana/Pani danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli zachodzi jedna z okoliczności, wymienionych enumeratywnie w art. 17 Rozporządzenia RODO,

- żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 Rozporządzenia RODO,

- otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pana/Pani danych osobowych dostarczonych Administratorowi wraz z uprawnieniem do przesłania tych danych osobowych innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe - jeżeli będzie to technicznie możliwe i spełnione zostaną warunki określone w art. 20 Rozporządzenia RODO,

- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 21 Rozporządzenia RODO.

7. W przypadku stwierdzenia, że dane są gromadzone i przetwarzane przez Administratora w sposób nieprawidłowy, na podstawie 34 ust 1 w związku z art. 60 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.u. z 2018 poz. 1000) posiada Pan/Pani prawo do poinformowania o powyższym organu nadzorczego
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl telefon 22 531 03 00.

Inforgrafika Osiedle Szafirowe

Winogrady | Strzeszyn | Dąbrówka | Podolany | Naramowice | Piątkowo | Biedrusko | Morasko | Mieszkania pod Poznaniem